Przedsięwzięcie „Premia na Horyzoncie 2”

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
o ustanowieniu przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2”

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534 i 577) z dniem 15 kwietnia 2019 r. ustanawia się przedsięwzięcie „Premia na Horyzoncie 2”, zwane dalej „przedsięwzięciem”.

Przedmiot przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z realizacją przez nie projektów w ramach:

 1. programu ramowego Horyzont 2020, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach konkursu „Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions”,
 2. programu Euratom,
 3. innych schematów wsparcia badań i innowacji wdrażanych przez Komisję Europejską lub jej agencje wykonawcze, pod warunkiem wykorzystywania w tych schematach zasad obowiązujących w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom

– zwanych dalej „projektami”.

II. Podmioty uprawnione do udziału w przedsięwzięciu

Do udziału w przedsięwzięciu są uprawnione:

 1. uczelnie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)

– dla których przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi”.

III. Warunki udziału w przedsięwzięciu

 1. Podmiot uprawniony może wziąć udział w przedsięwzięciu, jeżeli:
  1. zawarł umowę na realizację projektu;
  2. posiada regulamin wynagradzania uwzględniający udział w międzynarodowych projektach dotyczących wspierania badań naukowych, rozwoju i innowacji, w tym wskazanych w części I.
 2. Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia przeznacza się na dodatki do wynagrodzeń dla osób pozostających w stosunku pracy z podmiotem uprawnionym, biorących udział w realizacji projektu, niezależnie od charakteru pracy wykonywanej przy realizacji projektu. Dodatki te nie mogą stanowić kosztów kwalifikowalnych projektu.
 3. Wysokość środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia stanowi równowartość w złotych:
  1. 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na podmiot uprawniony wynosi do 1 000 000 euro,
  2. 25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na podmiot uprawniony przekracza 1 000 000 euro
  – oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony w przypadku, gdy podmiot uprawniony pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest podmiotem, w którym jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych przyznany w ramach programu Horyzont 2020.
 4. Wysokość środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia jest zmieniana w przypadku zmiany wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony.
 5. W przypadku projektu zakończonego i rozliczonego środki finansowe są przekazywane jednorazowo, a w pozostałych przypadkach – w ratach.
 6. Umowa, o której mowa w art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana dalej „umową”, określa w szczególności:
  1. wysokość rat, o których mowa w ust. 5, przypadki, w których wysokość ostatniej raty może zostać obniżona i sposób ustalenia jej wysokości;
  2. terminy składania raportów rocznych i raportu końcowego;
  3. warunki zwrotu w całości lub w części środków finansowych w przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania tych środków, rezygnacji przez podmiot uprawniony z realizacji projektu lub konieczności zwrotu środków finansowych do Komisji Europejskiej lub właściwego organu finansującego.
 7. Podmiot uprawniony może wystąpić do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”, z uzasadnionym wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy.
 8. Podmiot uprawniony składa raporty roczne i raport końcowy. Raporty zawierają informacje pozwalające na rozliczenie środków finansowych przekazanych w ramach przedsięwzięcia.
 9. Raporty składa się:
  1. w postaci elektronicznej – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra, albo
  2. w postaci papierowej.
 10. Ocenie podlegają wyłącznie raporty kompletne i spełniające wymagania formalne określone we wzorach raportów. W przypadku złożenia raportu niekompletnego lub niespełniającego wymagań formalnych wzywa się podmiot uprawniony do uzupełnienia raportu lub usunięcia braków formalnych raportu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 11. Minister, na podstawie oceny raportu rocznego, rozstrzyga o:
  1. kontynuacji finansowania;
  2. wstrzymaniu lub zmniejszeniu finansowania;
  3. nieprzyjęciu raportu i wypowiedzeniu umowy, z ewentualnym wezwaniem do zwrotu części albo całości przekazanych środków finansowych.
 12. Minister, na podstawie oceny raportu końcowego, uznaje umowę za wykonaną, wykonaną nienależycie albo niewykonaną.
 13. W przypadku uznania umowy za wykonaną nienależycie albo niewykonaną minister wzywa podmiot uprawniony do zwrotu środków finansowych.
 14. Wzór umowy oraz wzory raportu rocznego i raportu końcowego minister udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

IV. Zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu

 1. Zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu składa się od dnia 15 kwietnia 2019 r. Minister może zawiesić lub zakończyć przedsięwzięcie w każdym czasie bez podawania przyczyn.
 2. Zgłoszenie, wraz z załącznikami, wysyła się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), zwanym dalej „systemem”, na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl, na udostępnionym w systemie formularzu. Sprawdzenie czy operacja wysłania zgłoszenia zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem podmiotu uprawnionego.
 3. Do zgłoszenia dołącza się kopię podpisanej umowy, o której mowa w części III ust. 1 pkt 1 oraz ewentualne kopie aneksów do tej umowy.
 4. Pierwszą stronę zgłoszenia, wygenerowaną przez system, zawierającą podstawowe dane identyfikujące podmiot uprawniony oraz niezbędne oświadczenia, składa się ministrowi w terminie 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia w systemie.
 5. Dokument, o którym mowa w ust. 4, opatrzony przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu uprawnionego:
  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym – przesyła się w postaci dokumentu elektronicznego, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra, albo
  2. podpisem – przesyła się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00‑529 Warszawa, ul. Hoża 20, albo składa w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dopiskiem na kopercie: „Premia na Horyzoncie 2”.
 6. W przypadku podpisania dokumentu, o którym mowa w ust. 4, przez pełnomocnika wraz z tym dokumentem składa się kopię pełnomocnictwa.
 7. Zgłoszenie uznaje się za złożone, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  1. zgłoszenie wysłane w systemie otrzymało status „wysłany”;
  2. dokument, o którym mowa w ust. 4, został przed upływem terminu, o którym, mowa w ust. 4, nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo złożony w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, albo data urzędowego potwierdzenia odbioru UPO nie przekracza tego terminu.
 8. Zgłoszenia niespełniające warunków, o których mowa w ust. 7, nie podlegają ocenie.
 9. Minister dokonuje oceny formalnej zgłoszeń. Ocena ta jest dokonywana na bieżąco, w miarę wpływu zgłoszeń.
 10. Jeżeli zgłoszenie zawiera braki formalne, wzywa się w systemie podmiot uprawniony do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Zgłoszenia, których braki nie zostały usunięte w terminie, nie są wpisywane na listę zgłoszeń, o której mowa w ust. 11.
 11. Minister sporządza listy zgłoszeń spełniających wymagania formalne raz w miesiącu.
 12. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia jest przekazywana podmiotowi uprawnionemu.
 13. Z podmiotem uprawnionym, którego zgłoszenie zostało uwzględnione na liście zgłoszeń spełniających wymagania formalne, minister zawiera umowę.
 14. W terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w ust. 12, podmiot uprawniony składa w urzędzie obsługującym ministra 3 egzemplarze umowy podpisanej przez upoważnione osoby.
 15. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 14, uznaje się za rezygnację przez podmiot uprawniony z zawarcia umowy.

MINISTER NAUKI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików