Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Narodowym Centrum Nauki w Krakowie, w zakresie oceny działania systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych oraz realizacji obowiązków wynikających z art. 13 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików